Τίτλος
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «Καινοτομία και Νέες Μορφές Συνεργασίας σε Μικρές Επιχειρήσεις», Λάρισα
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης καταγραφής εφαρμογών καινοτομίας σε μικρές επιχειρήσεις
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση σχεδίων δράσης για συνεργατικούς σχηματισμούς (Cluster Action Plans)
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «Καινοτομία και Νέες Μορφές Συνεργασίας σε Μικρές Επιχειρήσεις», Θεσσαλονίκη
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση για την ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και προσαρμογή μιας υφιστάμενης ψηφιακής πλατφόρμας τεχνοδιάγνωσης και συγκριτικής αξιολόγησης
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Γενικού Οδηγού Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters)
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων-Εξωτερικών Συνεργατών
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση για την εκπόνηση μελέτης Εξωτερικής Αξιολόγησης
[ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Πρόσκληση για την εκπόνηση Οδηγού Καινοτομίας και Οδηγού Διανοητικής Ιδιοκτησίας