Εκτύπωση 
Οδηγοί - εκδόσεις

 

 

Οδηγός Καινοτομίας

 

Ο Οδηγός Καινοτομίας δημιουργήθηκε με σκοπό την εξοικείωση των μικρών επιχειρήσεων με τους όρους και το περιεχόμενο της έννοιας της καινοτομίας καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης και ανάπτυξης καινοτομίας

Download

Οδηγός Διανοητικής Ιδιοκτησίας  

 

Ο Οδηγός Διανοητικής Ιδιοκτησίας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων σε ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας ώστε αυτές να ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό τους πλάνο στρατηγικές αναγνώρισης, κατοχύρωσης και αξιοποίησης του διανοητικού τους κεφαλαίου

Download

 

Οδηγός Συνεργατικών Σχηματισμών 

 

Ο Οδηγός Συνεργατικών Σχηματισμών δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των μικρών επιχειρήσεων για τους τύπους και τις μεθόδους ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών καθώς για τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε συνεργατικούς σχηματισμούς

Download  

 


Μελέτες - Έρευνες

 

   

Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη συνεργασιών - δικτυώσεων μικρών επιχειρήσεων

 

Η μελέτη  προσεγγίζει την έννοια της συνεργασίας καθώς και των μορφών εφαρμογής της από τις μικρές επιχειρήσεις, μέσα από τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας καθώς και την παρουσίαση προτάσεων για το σχεδιασμό σχετικών δράσεων.

Download  

Εκπόνηση μελέτης για την καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις 

 

 

H μελέτη προσεγγίζει την έννοια της καινοτομίας, υπό το πρίσμα των μικρών επιχειρήσεων, μέσα από την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη χρήση επιχειρηματικών και παραγωγικών καινοτομιών καθώς και την παρουσίαση καλών πρακτικών και προτάσεων προς εφαρμογή.  Download

 

 


Πολυμεσικό Υλικό - Video

 

 


 

Πληροφοριακό Υλικό

 

Έντυπο παρουσίασης δράσεων

Έντυπο ΓΣΕΒΕΕ