Αποτελέσματα υπηρεσίας υποστήριξης Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια έναν εκτεταμένο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας
FutureEnterprise – FP7
Παρουσίαση έργου FutureEnterprise, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7)
Υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων
Πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρηματικές αποστολές των επιχειρήσεων που υποστηρίζει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε εκθέσεις και επιχειρήσεις του εξωτερικού
Υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε θέματα οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την εκπόνηση εξατομικευμένων σχεδίων καινοτομίας
Δρόμοι Κρασιού Αθήνας
Με τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δημιουργήθηκε το επιχειρηματικό δίκτυο «Δρόμοι του κρασιού Αθήνας»
Επιχειρηματική αποστολή του CRECOS στο ετήσιο συνέδριο της "FNAIM"
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική αποστολή του CRECOS στο ετήσιο συνέδριο της "FNAIM" με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Επιχειρηματική συνάντηση διαχείρισης ακινήτων
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 17/2/2015, η επιχειρηματική συνάντηση του Δικτύου Συντονισμένης Διαχείρισης Διάσπαρτων Ακινήτων (CRECOS), με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Βράβευση της nutrINsider ως app για το 2015
H nutrINsider βραβεύτηκε ως app της χρονιάς 2015 στο Infocom Mobile World
Oι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας στα Βραβεία Γαστρονόμου 2015
Οι Δρόμοι του Kρασιού Αθήνας - Wines of Athens βραβεύτηκαν στα Βραβεία Γαστρονόμου 2015
Xρυσό βραβείο για το ελαιόλαδο Eirini Plomariou
Το Βιολογικό αφιλτράριστο μονοποικιλιακό Ελαιόλαδο Eirini Plomariou απέκτησε ένα ακόμη Xρυσό βραβείο στην Έκθεση “The Copenhagen International Olive Oil Awards/Competition”.
Πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής του CluBE με την υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) στην EUBCE 2015
Επιχειρηματική Συνάντηση «Δημιουργώντας Επιχειρηματικά Δίκτυα στην Πόλη - Agora of Pandrossou»
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιχειρηματική συνάντηση για το cluster "Agora of Pandrossou"

Το Παραδοτέο Α αποτελεί το κύριο μέρος του έργου «Εκπόνηση Μελέτης για την Ανάπτυξη Συνεργασιών – Δικτυώσεων Μικρών Επιχειρήσεων» και στο οποίο παρουσιάζεται μια εκτεταμένη επισκόπηση και χαρτογράφηση πολιτικών, προγραμμάτων και πρακτικών ενίσχυσης νέων μορφών συνεργασίας ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μελέτης έχει πραγματοποιηθεί:

1) Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον καθορισμό του πεδίου αναφοράς της μελέτης.

2) Επισκόπηση και συγκεντρωτική παρουσίαση δεδομένων και αξιολογικών εκθέσεων αναφορικά με πολιτικές, προγράμματα και μέτρα ενίσχυσης των μορφών συνεργασίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

3) Χαρτογράφηση των μορφών και σχημάτων συνεργασίας που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

4) Παρουσίαση διεθνών, ευρωπαϊκών και ελληνικών καλών πρακτικών για την ενθάρρυνση και την ενίσχυση των μορφών συνεργασίας μικρών επιχειρήσεων.

5) Επιλογή, τεκμηρίωση και παρουσίαση τουλάχιστον τριών (3) μελετών περίπτωσης (case studies).

Το Παραδοτέο Β παρουσιάζει το τελικό σχέδιο για τη δημιουργία και λειτουργία από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ του μηχανισμού, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης δικτυώσεων εντός της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών που έχει συσταθεί.

Το Τελικό Σχέδιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης του έργου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μία ευρεία επισκόπηση των δράσεων και πολιτικών που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δικτυώσεων και εξετάστηκαν καλές πρακτικές από το διεθνές περιβάλλον σε ότι αφορά συγκεκριμένα clusters, αλλά και πολιτικές ενίσχυσης μορφών επιχειρηματικής συνεργασίας. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα από τη διεξαγωγή μιας εκτεταμένη εμπειρικής έρευνας πεδίου.

Οι δραστηριότητες και υπηρεσίες που προβλέπεται να παρέχονται στις επιχειρήσεις συνίστανται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: α) Υπηρεσίες ενημέρωσης/πληροφόρησης της επιχειρηματικής κοινότητας, β) Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης–κατάρτισης, γ) Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών εκκόλαψης επιχειρηματικών δικτυώσεων και δ) Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού για νέα συνεργατικά καινοτομικά σχήματα μικρών επιχειρήσεων.

Η τρίτη φάση της μελέτης (Παραδοτέο Γ) περιελάμβανε την εκπόνηση εμπειρικής έρευνας πεδίου που διεξάχθηκε σε 3 σκέλη:

1) Τη διενέργεια έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 210 επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο επικεντρώθηκε σε δύο επιμέρους ενότητες: πρώτον, την αντίληψη των επιχειρήσεων για την έννοια της δικτύωσης και δεύτερον, την αξιολόγηση από τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές δικτυώσεις μέχρι σήμερα και την διερεύνηση της πρόθεσης συμμετοχής στο μέλλον.

2) Τη διενέργεια ατομικών συνεντεύξεων με εκπροσώπους φορέων και δομών που έχουν εμπλακεί στο θέμα της δικτύωσης επιχειρήσεων είτε από την πλευρά της υλοποίησης πολιτικών ή μέσω του συντονισμού δικτύων και clusters ή ως εκπρόσωποι συλλογικών φορέων σε τομείς πρόσφορους για την ανάπτυξη δικτυώσεων.

3) Τη διεξαγωγή δύο εστιασμένων συζητήσεων (focus group) με τη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων, στελεχών δημόσιων φορέων, εκπροσώπων κλαδικών ομοσπονδιών κλπ.

Από την έρευνα στις επιχειρήσεις αλλά και τις συζητήσεις διαφάνηκε ότι η στάση των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στις δικτυώσεις γίνεται ολοένα και πιο ευνοϊκή ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Τα συνεργατικά σχήματα που δημιουργήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα αποδείχτηκαν στην πλειοψηφία τους μη βιώσιμα σε αντίθεση με τις δικτυώσεις που προέκυψαν μέσα από τις δυνάμεις της αγοράς και οι οποίες στηρίζονταν στις μακροχρόνιες υφιστάμενες συνεργασίες μεταξύ των μελών.

Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι πολιτικές και τα προγράμματα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη δικτυώσεων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και ο αναπροσανατολισμός τους καθίσταται αναγκαίος ειδικότερα με την προώθηση της έννοιας του «διευκολυντή» και με έμφαση στη στήριξη υφιστάμενων δικτυώσεων και μορφών συνεργασίας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

SPEED A.E.

Joomla Template by Joomla51.com